Młoda Humanistyka jest recenzowanym czasopismem naukowym publikującym teksty studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (lista B, poz 1001) – 3 pkt. Czasopismo publikując artykuły, eseje, recenzje oraz sprawozdania z konferencji umożliwia młodym naukowcom rozwój warsztatu naukowego.

Czasopismo zamierza promować wymianę wiedzy i doświadczeń między badaczami zajmującymi się poszczególnymi naukami humanistycznymi i społecznymi, w szczególności z zakresu socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, politologii, komunikologii, pracy socjalnej i psychologii społecznej.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych.

Młoda Humanistyka ISSN 2353-6950