Informacje dla autorów

Szanowni Państwo, Drodzy Autorzy.

Przez trzy lata funkcjonowania naszego czasopisma udało się nam razem wiele osiągnąć. Od początku celowaliśmy w wysoki poziom tekstów, a także dostęp w formie Open Access. Uważamy, że nauka powinna być wolna, a dostęp do informacji, zwłaszcza naukowych, jak najbardziej powszechny. Tym kwestiom pozostaniemy wierni. O sukcesach w przeciągu ostatnich trzech lat można mówić wiele. Nie moją rolą jest je jednak tu wymieniać. Przytoczę tylko po jednym wydarzeniu w każdym roku, które zapisało się w historii “Młodej Humanistyki”. W pierwszym roku funkcjonowania czasopismo uzyskało numer ISSN, służący do jednoznacznej identyfikacji tytułu na całym świecie. W drugim roku, celem zespołu było umiędzynarodowienie radu programowej. Również to, dzięki zabiegom członków redakcji, okazało się sukcesem, a w radzie naszego pisma zasiadają znamienitości z całego świata – w tym także z Australii. Trzeci rok funkcjonowania upłyną natomiast na ewaluacji przez organy ministerialne które zaowocowało tym iż nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (lista B, poz 1001) – 3 pkt.
Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować całej redakcji, recenzentom, radzie programowej, a także Wam drodzy autorzy. Bez Waszej pracy i zaangażowania “Młoda Humanistyka” nie była by tu gdzie jest teraz. Jednocześnie zapewniam, że rzeczone 3 pkt. nie spełniają ambicji redakcji i w najbliższym czasie będziemy celować jeszcze wyżej.
Jako wydawca chciałbym ciągle rozwijać “Młodą Humanistykę” zarówno na polu naukowym jak i dostępowym. W tym roku udało się nam zmienić serwer na większy i wydajniejszy, a strona czasopisma przeszła wizerunkowy lifting. Rozrosło się także zaplecze biurowe, co było nieuniknione, chociażby ze względu na liczbę recenzji jak i zaświadczeń dla Szanownych Autorów. To wszystko własnymi siłami.
Stajemy jednak dzisiaj w momencie w którym należy sobie odpowiedzieć co dalej. Chcemy się rozwijać, pozyskiwać nowe, wartościowe teksty – zwiększyć działania promocyjne, dotrzeć do nowych odbiorców. Jednak dalszy rozwój własnymi środkami staje się niemożliwy. Profesjonalizacja wymaga środków. A o te staraliśmy się przez ostatnie miesiące w różnych miejscach. Również w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako środki na działania publiczne. Ze względów formalnych – wniosek został jednak odrzucony. Nie ustajemy w poszukiwaniu funduszy w innych źródłach, mając jednak na uwadze, że w publikacjach naukowych bardzo ważna jest niezależność. Niezależność którą jako redakcja bardzo sobie cenimy. W związku z powyższym, jako wydawca podjąłem decyzję aby od nowego numeru publikacja na łamach “Młodej Humanistyki” była płatna. Będzie to kwota – 80zł brutto (rachunek/faktura VAT dla autora). Pozwoli to jednak chociaż pokryć bieżące koszty związane z wydaniem kolejnych numerów. Mam nadzieję, że ta decyzja spotka się ze zrozumieniem, zwłaszcza u naszych autorów, którzy będą mogli ze swoimi tekstami docierać do szerszego grona odbiorców.

W imieniu redakcji,

Krystian Miąsik
wydawca

Dane do wpłat:

Krystian Miąsik
mBank 52 1140 2004 0000 3202 7618 9660

W tytule przelewu proszę podać dane do faktury

 

Wymagania techniczne:

Wymagania techniczne są następujące: format A4; edytor Word; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym odstępem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele, wykresy itp. (preferowane czarno-białe, w dobrej rozdzielczości) należy umieścić w tekście. Obowiązuje harwardzki styl odwołań do literatury, przypisy (nie odwołania do literatury) należy umieszczać jako przypisy dolne.

Na oznaczenie terminów obcojęzycznych (np. ad hoc, ), a także tytułów książek i artykułów stosujemy kursywę. Tytuły czasopism przywołujemy w cudzysłowie. W tekście stosujemy określenie proc, natomiast w tabelach %.

Tekst właściwy powinien być poprzedzony abstraktem (minimum pół strony A4) oraz 5 słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim umieszczonymi pod abstraktem a przed tekstem właściwym.

Artykuł, w formie dostarczonej do redakcji, nie może być wcześniej publikowany w innym czasopiśmie. Na łamach Młodej Humanistyki zamieszczane są artykuły wyłącznie w języku polskim bądź angielskim. Autor(autorzy) za publikację artykułu nie otrzymuje(ją) honorarium.

Dane autora (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy afiliacja, telefon, adres elektroniczny) powinny być załączone na początku tekstu właściwego. Na końcu każdego tekstu należy przesłać krótką (max. 150 słów na autora) notkę biograficzną twórcy/ów tekstu.

Procedura wydawnicza:

   1. Każdy otrzymany tekst zostanie poddany wstępnej ocenie Kolegium Redakcyjnego pod względem zgodności z tematyką czasopisma. Kolegium może poprosić autora o uzupełnienie treści artykułu lub przesłać artykuł do anionimowej recenzji.
   2. Procedura recenzyjna w czasopiśmie Młoda Humanistyka jest zgodna ze standardami double-blind review.
   3. Po otrzymaniu recenzji redakcja przesyła niniejsze z prośbą o uzupełnienie wskazanych przez recenzentów miejsc wraz z prośbą o poprawę i odesłanie tekstu. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie zostaje przyjęty do publikacji, w przypadku recenzji wykluczających redakcja powołuje trzeciego recenzenta.
   4. Po otrzymaniu wersji po recenzjach tekst zostaje zadiustowany oraz przesłany autorowi do publikacji.
   5. Akceptacja tekstu przez autora oznacza również wskazanie autorstwa pracy oraz akceptację działań redakcji.
   6. Po akceptacji autorskiej tekst zostaje przedłożony Redaktorowi Naczelnemu oraz Wydawcy do akceptacji wydawniczej.
   7. Po akceptacji wydawniczej tekst zostaje opublikowany na stronie www.humanistyka.com oraz jest tożsamy z publikacją.

Preferowany sposób umieszczania pozycji w spisie literatury:

Kowalski J. (1999). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
Kowalski J., Iksiński P. (1999). Pojęcia w socjologii. “Studia nad Humanistyką” 2: 11-18.
Kowalski J., Iksiński P. (1999). Społeczne aspekty internetu. W: W. Zygzakowski (red.).Internet Studium Przypadku. Wrocław: NEXUS, s. 75-100.

Ważne! Odwołanie do literatury w tekście powinno wyglądać – (Kowalski 1999: 31).