Młoda Humanistyka jest recenzowanym czasopismem naukowym publikującym teksty studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (lista B, poz 1001) – 3 pkt. Czasopismo publikując artykuły, eseje, recenzje oraz sprawozdania z konferencji umożliwia młodym naukowcom rozwój warsztatu naukowego.

Czasopismo zamierza promować wymianę wiedzy i doświadczeń między badaczami zajmującymi się poszczególnymi naukami humanistycznymi i społecznymi, w szczególności z zakresu socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, politologii, komunikologii, pracy socjalnej i psychologii społecznej.

Wydawca: mgr inż. Krystian Miąsik
Redaktor Naczelny: dr Sławomir Wilk
Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Jarosław Kinal

Redaktorzy tematyczni:

dr Magdalena Pokrzywa (Praca Socjalna)
mgr Krystian Miąsik (IT i Technologie)
mgr Mariola Kinal (Pedagogika i nauki o wychowaniu)
mgr Aleksandra Haligowska (historia)
mgr Michał Skóra (prawo)


Redaktor techniczny: 
mgr Marcin Zgłobiś

Rada Programowa:
prof. dr hab. Siergiej Trojan – Diplomatic Academy of Ukraine
dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr hab. Paweł Grata, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Agnieszka Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)
dr Hubert Kotarski (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Elżbieta Szczygieł (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Laura Ardelean Institute of History University of Oradea
dr Mihaela Ciocia Institute of History University of Oradea
dr Dan Woodman – School of Social and Political Science – The University of Melbourne
dr Marian Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku),
dr Elżbieta Zalesko (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Adrianna Merta-Staszczak (Politechnika Wrocławska)
dr Sylwia Straszak-Chandoha (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr Michał Bukowski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych.

Młoda Humanistyka ISSN 2353-6950