Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

Informacje dla autorów

 

Wymagania techniczne:

Wymagania techniczne są następujące: format A4; edytor Word; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym odstępem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele, wykresy itp. (preferowane czarno-białe, w dobrej rozdzielczości) należy umieścić w tekście. Obowiązuje harwardzki styl odwołań do literatury, przypisy (nie odwołania do literatury) należy umieszczać jako przypisy dolne.

Na oznaczenie terminów obcojęzycznych (np. ad hoc, ), a także tytułów książek i artykułów stosujemy kursywę. Tytuły czasopism przywołujemy w cudzysłowie. W tekście stosujemy określenie proc, natomiast w tabelach %.

Tekst właściwy powinien być poprzedzony abstraktem (minimum pół strony A4) oraz 5 słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim umieszczonymi pod abstraktem a przed tekstem właściwym.

Artykuł, w formie dostarczonej do redakcji, nie może być wcześniej publikowany w innym czasopiśmie. Na łamach Młodej Humanistyki zamieszczane są artykuły wyłącznie w języku polskim bądź angielskim. Autor(autorzy) za publikację artykułu nie otrzymuje(ją) honorarium.

Dane autora (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy afiliacja, telefon, adres elektroniczny) powinny być załączone na początku tekstu właściwego. Na końcu każdego tekstu należy przesłać krótką (max. 150 słów na autora) notkę biograficzną twórcy/ów tekstu.

Procedura wydawnicza:

   1. Każdy otrzymany tekst zostanie poddany wstępnej ocenie Kolegium Redakcyjnego pod względem zgodności z tematyką czasopisma. Kolegium może poprosić autora o uzupełnienie treści artykułu lub przesłać artykuł do anionimowej recenzji.
   2. Procedura recenzyjna w czasopiśmie Młoda Humanistyka jest zgodna ze standardami double-blind review.
   3. Po otrzymaniu recenzji redakcja przesyła niniejsze z prośbą o uzupełnienie wskazanych przez recenzentów miejsc wraz z prośbą o poprawę i odesłanie tekstu. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie zostaje przyjęty do publikacji, w przypadku recenzji wykluczających redakcja powołuje trzeciego recenzenta.
   4. Po otrzymaniu wersji po recenzjach tekst zostaje zadiustowany oraz przesłany autorowi do publikacji.
   5. Akceptacja tekstu przez autora oznacza również wskazanie autorstwa pracy oraz akceptację działań redakcji.
   6. Po akceptacji autorskiej tekst zostaje przedłożony Redaktorowi Naczelnemu oraz Wydawcy do akceptacji wydawniczej.
   7. Po akceptacji wydawniczej tekst zostaje opublikowany na stronie www.humanistyka.com oraz jest tożsamy z publikacją.

Preferowany sposób umieszczania pozycji w spisie literatury:

Kowalski J. (1999). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
Kowalski J., Iksiński P. (1999). Pojęcia w socjologii. “Studia nad Humanistyką” 2: 11-18.
Kowalski J., Iksiński P. (1999). Społeczne aspekty internetu. W: W. Zygzakowski (red.).Internet Studium Przypadku. Wrocław: NEXUS, s. 75-100.

Ważne! Odwołanie do literatury w tekście powinno wyglądać – (Kowalski 1999: 31).