Wojtala, M. 2018 May 13. Internet jako medium dla propagandy. MÅ‚oda Humanistyka. [Online] 11:1