Segregacja płciowa na rynku pracy na przykładzie zawodu pracownika socjalnego – przyczyny i konsekwencje

  • Magdalena Pokrzywa Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Kulturowe różnice płci są ważnym czynnikiem stratyfikacji społecznej tworzącym strukturę życiowych szans i możliwości stojących przed jednostkami i kategoriami społecznymi oraz rolami otrzymanymi od społeczeństwa do odegrania. Liczne dane wskazują, że płeć jest istotnym elementem podziału rynku pracy. Podział ten przybiera formę segregacji poziomej lub/i pionowej oraz prowadzi do nierówności zajmowanych przez kobiety i mężczyzn pozycji pod względem władzy, prestiżu i zamożności. Segregacja rynku pracy ze względu na płeć oznacza występowanie różnic w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w poszczególnych sektorach gospodarki, w rodzaju wykonywanego zawodu, poziomie zajmowanego stanowiska i częstotliwości pełnienia funkcji kierowniczych przez pracowników obojga płci. Analiza segregacji zawodowej uwarunkowanej płcią pokazuje obecność dyskryminacji płacowej kobiet, ich ograniczony dostęp do stanowisk kierowniczych, trudniejszy awans zawodowy, feminizację i maskulinizację zatrudnienia w określonych zawodach i sektorach. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska przyczyn i konsekwencji zjawiska segregacji zawodowej ze względu na płeć na przykładzie profesji pracownika socjalnego. W artykule zaprezentowano dane z badania własnego, które miało charakter ilościowy i zostało zrealizowane za pomocą techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) z 500 pracownikami socjalnymi z terenu całej Polski.

Published
2017-12-29
How to Cite
POKRZYWA, Magdalena. Segregacja płciowa na rynku pracy na przykładzie zawodu pracownika socjalnego – przyczyny i konsekwencje. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 10, n. 3, dec. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/110>. Date accessed: 19 may 2022.