Turystyka w socjologicznej perspektywie

  • Janusz Halik

Abstract

Zjawisko turystyki jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych – m.in. socjologów, ekonomistów, filozofów, antropologów, geografów – ze względu na jego znaczące konsekwencje społeczne, ekonomiczne, kulturowe czy polityczne. Wieloletnie badania nad turystyką prowadzone przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych powodowały stałe pomnażanie dorobku teoretycznego. Teorie sformułowane przez badaczy społecznych stanowią odzwierciedlenie różnych punktów widzenia na turystykę i odnoszą się do poszczególnych zakresów prowadzonych przez nich badań. Różnorodność poglądów na temat turystyki – zarówno socjologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wynika z wieloaspektowości tego zjawiska i skutkuje zarówno pluralizmem definicji, jak i koncepcji teoretycznych. Należy podkreślić, że pomimo podejmowania licznych prób, nie stworzono dotąd teorii, która pozwoliłaby na całościowe wyjaśnienie zjawisk związanych z turystyką. Część teoretyków jest zdania, że należy dążyć do sformułowania ogólnej teorii turystyki, albo wykazać, że stworzenie takiej teorii jest niemożliwe. Zdaniem niektórych badaczy istnieje duże prawdopodobieństwo opracowania nie jednej, lecz szeregu ogólnych teorii turystyki. Większość naukowców wskazuje na potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad turystyką, zaznaczając jednocześnie, że wyjaśnienie istoty i przyczyn tak dynamicznego rozwoju turystyki, jaki miał miejsce w XX wieku oraz skutków jakie ten rozwój wywołuje zarówno dla odwiedzających, jak i odwiedzanych wymaga poprzedzenia badań interdyscyplinarnych studiami w ramach poszczególnych dyscyplin.

Published
2013-06-01
How to Cite
HALIK, Janusz. Turystyka w socjologicznej perspektywie. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 1, n. 1, june 2013. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/15>. Date accessed: 18 may 2022.