Informacje dla autorów

Szanowni Państwo, Drodzy Autorzy.

Od początku powstania czasopisma celowaliśmy w wysoki poziom tekstów, a także dostęp w formie Open Access. Uważamy, że nauka powinna być wolna, a dostęp do informacji, zwłaszcza naukowych, jak najbardziej powszechny. Tym kwestiom pozostaniemy wierni. Warto przytoczyć w tym miejscu tylko po jednym wydarzeniu w każdym roku, które zapisało się w historii “Młodej Humanistyki”. W pierwszym roku funkcjonowania czasopismo uzyskało numer ISSN, służący do jednoznacznej identyfikacji tytułu na całym świecie. W drugim roku, celem zespołu było umiędzynarodowienie radu programowej. Również to, dzięki zabiegom członków redakcji, okazało się sukcesem, a w radzie naszego pisma zasiadają znamienitości z całego świata – w tym także z Australii. Trzeci rok funkcjonowania upłyną natomiast na ewaluacji przez organy ministerialne które zaowocowało tym iż nasze czasopismo znajduje się w wykazie czasopism punktowanych (lista B, poz 1001) – 3 pkt.

Jako redakcja nie dzialamy społecznie, nie ustajemy jednak w poszukiwaniu funduszy, mając jednak na uwadze, że w publikacjach naukowych bardzo ważna jest niezależność. Niezależność którą jako redakcja bardzo sobie cenimy.  Publikacja na łamach “Młodej Humanistyki” podlega opłacie – 80zł brutto (rachunek/faktura VAT dla autora) - na tą sume składają się koszty recenzji, składu, korekty oraz hostingu storny i artykułów w formie Open Access . Pozawala pokryć bieżące koszty związane z wydaniem kolejnych numerów. 

W imieniu redakcji,

Krystian Miąsik
wydawca

Dane do wpłat:

Krystian Miąsik
mBank 52 1140 2004 0000 3202 7618 9660

W tytule przelewu proszę podać dane do faktury

 

Wymagania techniczne:

Wymagania techniczne są następujące: format A4; edytor Word; czcionka Times New Roman 12; odstępy między wierszami 1,5; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła; tytuł całości pogrubionymi literami i wyśrodkowany; pozostałe tytuły wyrównane do lewej, wyróżnione pogrubieniem i poprzedzającym je, dodatkowym odstępem. Akapity należy rozpoczynać od wcięcia. Tabele, wykresy itp. (preferowane czarno-białe, w dobrej rozdzielczości) należy umieścić w tekście. Obowiązuje harwardzki styl odwołań do literatury, przypisy (nie odwołania do literatury) należy umieszczać jako przypisy dolne.

Na oznaczenie terminów obcojęzycznych (np. ad hoc, ), a także tytułów książek i artykułów stosujemy kursywę. Tytuły czasopism przywołujemy w cudzysłowie. W tekście stosujemy określenie proc, natomiast w tabelach %.

Tekst właściwy powinien być poprzedzony abstraktem (minimum pół strony A4) oraz 5 słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim umieszczonymi pod abstraktem a przed tekstem właściwym.

Artykuł, w formie dostarczonej do redakcji, nie może być wcześniej publikowany w innym czasopiśmie. Na łamach Młodej Humanistyki zamieszczane są artykuły wyłącznie w języku polskim bądź angielskim. Autor(autorzy) przesyłając tekst oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem, a za publikację artykułu nie otrzymuje(ją) honorarium.

Dane autora (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy afiliacja, telefon, adres elektroniczny) powinny być załączone na początku tekstu właściwego. Na końcu każdego tekstu należy przesłać krótką (max. 150 słów na autora) notkę biograficzną twórcy/ów tekstu.

Procedura wydawnicza:

   1. Każdy otrzymany tekst zostanie poddany wstępnej ocenie Kolegium Redakcyjnego pod względem zgodności z tematyką czasopisma. Kolegium może poprosić autora o uzupełnienie treści artykułu lub przesłać artykuł do anionimowej recenzji.
   2. Procedura recenzyjna w czasopiśmie Młoda Humanistyka jest zgodna ze standardami double-blind review.
   3. Po otrzymaniu recenzji redakcja przesyła niniejsze z prośbą o uzupełnienie wskazanych przez recenzentów miejsc wraz z prośbą o poprawę i odesłanie tekstu. W przypadku dwóch negatywnych recenzji tekst nie zostaje przyjęty do publikacji, w przypadku recenzji wykluczających redakcja powołuje trzeciego recenzenta.
   4. Po otrzymaniu wersji po recenzjach tekst zostaje zadiustowany oraz przesłany autorowi do publikacji.
   5. Akceptacja tekstu przez autora oznacza również wskazanie autorstwa pracy oraz akceptację działań redakcji.
   6. Po akceptacji autorskiej tekst zostaje przedłożony Redaktorowi Naczelnemu oraz Wydawcy do akceptacji wydawniczej.
   7. Po akceptacji wydawniczej tekst zostaje opublikowany na stronie www.humanistyka.com oraz jest tożsamy z publikacją.

Preferowany sposób umieszczania pozycji w spisie literatury:

Kowalski J. (1999). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
Kowalski J., Iksiński P. (1999). Pojęcia w socjologii. “Studia nad Humanistyką” 2: 11-18.
Kowalski J., Iksiński P. (1999). Społeczne aspekty internetu. W: W. Zygzakowski (red.).Internet Studium Przypadku. Wrocław: NEXUS, s. 75-100.

Ważne! Odwołanie do literatury w tekście powinno wyglądać – (Kowalski 1999: 31).